Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

 

           Yardımcılar Sağlık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“YARDIMCILAR”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,  YARDIMCILAR olarak, çalışılan Firma personelinin kişi/hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen çerçevede kaydedilebilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
        YARDIMCILAR tarafından işlenen kişisel verileriniz verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Ek-2 İşe Giriş Muayene formu, Hastalık Muayeneleri, Reçeteleme Hizmetleri, Elektronik reçete yazılması,YARDIMCILARPortalı online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere, aşağıda yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, YARDIMCILAR tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;Adınız, Soyadınız, TC Kimlik numaranız veya pasaport, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerleedinilebilecek dijital belgeler; işe giriş muayenesi, tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ile özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz.Ayrıca, YARDIMCILAR’a ait online hizmetleri kullanmak niyetiyle internet sitemizi kullandığınızda, YARDIMCILAR’ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfamızı ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi;sağlık hizmetimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; Sağlık hizmetimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlerinize cevap verebilme; İSG Hizmeti sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 3356 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, YARDIMCILAR ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
  1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği ve bağlı Eczaneler, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içinde olduğumuz laboratuarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum ve avukatlar, vergi danışmanları ve denetleyici kurumlar ile resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya YARDIMCILAR’ın bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.
  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile toplanır.
  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  1. Veri Güvenliği

YARDIMCILAR, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korumaktatır. YARDIMCILAR tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanları da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.Kanun kapsamındaki taleplerinizi veri sorumlunuzun www.yardimcilarsaglik.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza No:1CB Levent/İstanbul, Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Onay Formu İçin Tıklayınız

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Formu İçin Tıklayınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu İçin Tıklayınız